Förutom sämre fysisk hälsa har personer med funktionsnedsättning nedsatt psykisk hälsa i betydligt högre utsträckning än övrig befolkning. Symtom på ohälsa såsom värk i kroppen, trötthet, stress och känsla av ängslan, oro och ångest anges också i större utsträckning bland personer med funktionsnedsättning.

Insatser kan förbättra livsvillkoren

En betydande del av den sämre hälsan beror inte på funktionsnedsättningen i sig, utan kan troligen förklaras av välkända riskfaktorer för ohälsa kopplade till livsvillkor.
Man ser att personer med funktionsnedsättning förvärvsarbetar i mindre utsträckning och detta är särskilt utmärkande bland kvinnor. Det är också en högre andel personer med funktionsnedsättning som känner oro att förlora arbetet. De anger också i större utsträckning att de saknar ekonomisk marginal och har låg inkomst.

Personer med funktionsnedsättning deltar dessutom i färre sociala aktiviteter. De uppger också att de saknar praktiskt stöd, har utsatts för kränkande behandling och har blivit utsatta för våld eller hot om våld i större utsträckning än andra. Detta indikerar att den sämre hälsan hos personer med funktionsnedsättning skulle kunna förbättras genom samhälleliga insatser.

Myndighetens fortsatta arbete

Folkhälsomyndigheten har under 2011–2016 som uppdrag inom regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken, att följa upp hälsan och förutsättningar för hälsan med avseende på personer med funktionsnedsättning. 2015 års delrapport har nu lämnats till regeringen och Myndigheten för delaktighet. Hela uppdraget slutredovisas i mars 2016. Då redovisas även resultat kring hur kommunerna inkluderar personer med funktionsnedsättning i sitt hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete.

Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är en nationell studie och omfattar ett urval av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner.

Läs rapporten Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016” under Hälsa hos personer med funktionsnedsättning

Läs om Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor

Kategori: Nyhet