Studien visade också att tidig antibiotikabehandling hade effekt och förkortade sjukdomsförloppet. Antibiotikabehandling som gavs till spädbarn med kikhosta inom den första sjukdomsveckan gav en betydligt kortare period med hostattacker jämfört med om behandlingen påbörjades senare än två veckor efter symtomdebut.

Under perioden 2008-2013 rapporterades 200-300 fall årligen fall av kikhosta i Sverige, men under 2014 ökade antalet fall; 703 fall rapporterades varav 122 var spädbarn. Hittills under 2015 har 141 fall rapporterats varav 23 gällt barn yngre än ett år. På månadsbasis har det skett en nedgång av antalet fall sedan september, men det är ännu för tidigt att veta om den observerade minskningen är bestående.

Folkhälsomyndighetens expertgrupp håller på att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om kikhosta som beräknas vara klart under 2015. Det kommer bland annat utvärdera ytterligare strategier för att skydda de allra minsta barnen, men redan nu är det angeläget att informera om vikten av att skydda spädbarn från kikhosta.

Informera

Uppmärksamma vårdgivare och föräldrar på att hosta kan vara kikhosta. Det är viktigt att vårdgivare informerar föräldrar om att kikhosta har ökat och att spädbarn yngre än sex månader har en större risk att få allvarlig sjukdom, varför de bör skyddas genom att undvika nära kontakt med personer som har besvärlig hosta.

Erbjud provtagning

Vårdgivare bör vara frikostiga med att ta prov på spädbarn och på personer som vistas nära barnet som har symtom på långvarig hosta även om kikningar inte förekommer. Diagnostik görs med fördel med PCR-teknik (påvisning av bakterien i nasopharynx) och svar fås inom ett dygn. Patienten är PCR-positiv minst tre veckor efter insjuknandet. Vid mer än tre veckors hosta kan serologi användas för diagnostik.

Behandla med antibiotika

Behandling med antibiotika kan bli aktuell, och utgör en väsentlig del av den förebyggande behandlingen för att undvika allvarlig sjukdom hos spädbarn. Barn under sex månader bör få förebyggande behandling redan vid misstanke om att de kan ha utsatts för smitta.

Läs mer om antibiotikaprofylax: Kikhosta en risk hos spädbarn (Läkartidningen)

Erbjud vaccin i tid

Spädbarnen får ett visst skydd och har en lägre risk för allvarlig kikhosta redan efter första vaccindosen. Därmed är det viktigt att inte fördröja administrationen av den första dosen vaccin. Den bör ges när barnet är 2,5 till 3 månader gammalt.

Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Relaterad läsning

Läs studien: Surveillance of infant pertussis in Sweden 1998–2012; severity of disease in relation to the national vaccination programme

Kategori: Nyhet