Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, görs för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och landstingen och regionerna i Sverige.

Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år, och kommuner, landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval, i år deltog Västra Götalandsregionen och Gotland. 2015 skickades enkäten ut till 111 000 personer. Svarsfrekvensen ökade något i det nationella urvalet, till 48,8 procent av de tillfrågade, vilket är positivt.

Enkäten undersöker hur hälsan ser ut i olika delar av landet och hur den förändras över tid. Frågorna kan ge viktiga svar på exempelvis varför sjukdomar och besvär uppstår och hur hälsa kan främjas och sjukdomar kan förebyggas. Resultaten används som underlag i analyser och politiska beslut som påverkar befolkningens hälsa.

Årets resultat visar att hälsan i befolkningen överlag är god, de flesta uppger att de har en god eller mycket god hälsa, men hälsotillståndet varierar både mellan och inom olika grupper.

Läs mer

Här finns resultaten från Hälsa på lika villkor

Kategori: Nyhet