Över 98 procent av barnen födda 2012 hade fått minst tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b, och över 97 procent av barnen var vaccinerade med tre doser av pneumokockvaccinet. Andelen barn som hade vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) uppgick till 97,5 procent.

Vaccination mot tuberkulos och hepatit B erbjuds till barn med ökad risk att utsättas för smitta. I flera län erbjuds hepatit B-vaccination till alla barn. Totalt var 23 procent av barnen vaccinerade mot tuberkulos och 53 procent mot hepatit B.

Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet följs genom årlig insamling av vaccinationsstatistik från alla barnavårdscentraler i landet. I januari månad varje år lämnas uppgifter om vaccinationsstatus hos de barn som under föregående kalenderår fyllt två år. Rapporten för 2015 omfattade 86 338 barn. Statistiken från Stockholms län saknas på grund av tekniska problem.

Uppgifterna om barn födda 2012 kommer senare att ingå i den årsrapport om barnvaccinationsprogrammet som Folkhälsomyndigheten gör årligen tillsammans med Läkemedelsverket. I den ingår också uppgifter om vaccinationer mot infektion med humant papillomvirus (HPV) bland flickor i årskurs 5 och 6.

Läs mer

Statistik för barn födda 2012
Information om barnvaccinationsprogrammet

Kategori: Nyhet