Från 2007 fram till idag har antibiotikaresistens av typ ESBL-carba ökat stadigt i Sverige, om än från låga nivåer. Från januari till och med oktober 2015 har 86 fall identifierats vilket är en markant ökning jämfört med 2014, då 46 fall rapporterades totalt under året.

Majoriteten av fallen är importfall där patienterna har vårdats på sjukhus utomlands. I Sverige utförs en omfattande screening av de patienter som har vårdats på sjukhus utomlands, vilket ger en möjlighet att tidigt upptäcka och förebygga spridning inom vården.

– Mot dessa bakterier finns det ytterst få behandlingsalternativ i dag. Därför är det nödvändigt att hindra att bakterierna får spridning, särskilt på sjukhus eftersom det vistas många sköra patienter där som har ökad risk att bli sjuka av bakterierna, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

En fördjupad analys av svenska data från perioden 2007–2013 publicerades i maj i år. I studien visades att nästan alla isolat av ESBL-carba var multiresistenta och 28 procent var klassade som potentiellt "extensively drug resistance" (XDR), vilket innebär att de är mycket motståndskraftiga.

Läs den vetenskapliga artikeln av Sonja Löfmark med flera här (engelska)

Trots ökningen är Sverige i ett fortsatt gott läge i ett internationellt perspektiv. Under 2015 rapporterade 13 av de 38 europeiska länder som deltog i en studie med den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC en regional spridning av ESBL-carba, jämfört med 6 länder år 2013.

Läs mer i artikeln i Eurosurveillance här (engelska)

Det förhållandevis gynnsamma läget i Sverige stärker bilden att det målinriktade arbetet ger resultat. Den konstaterade ökningen understryker dock vikten av ett fortsatt systematiskt arbete för att motverka utveckling och spridning av antibiotikaresistens.

Fakta om ESBL

  • ESBL är ett samlingsnamn för ett slags enzymer som tarmbakterier kan bära på. ESBL kan bryta ned antibiotikasorter som penicilliner och cefalosporiner. ESBL-carba kan dessutom bryta ner karbapenemer som ofta är den enda tillgängliga behandlingsmöjligheten vid infektioner med ESBL-bakterier.
  • Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av ESBL-carba i Sverige för att upprätthålla kunskap om vilka typer som finns och för att upptäcka eventuell nationell spridning.
  • För närvarande är det ovanligt att personer i befolkningen bär på ESBL-carba i sin tarmflora.
  • ESBL-carba blev anmälningspliktigt för laboratorierna 2007. Sedan 2012 är ESBL-CARBA hos Enterobacteriaceae anmälnings- och smittspårningspliktig även för behandlande läkare.

Läs mer:

Folkhälsomyndighetens information om ESBLcarba

Kategori: Nyhet