Rapporten publiceras av WHO:s Europaregion vart tredje år. Syftet är att ge en bild av hälsoläget men även visa på trender och utvecklingen mot de mål som fastställts inom regionen genom Hälsa 2020 som är WHO:s Europaregions policyramverk för hälsa och välbefinnande. Resultaten fångar även in områden som kvarstår som utmaningar, liksom nya hälsoutmaningar där åtgärder behöver göras för att nå målet om en god och jämlikt fördelad hälsa och välbefinnande.

Mål för WHO Europaregionen

De mål med indikatorer som WHO:s Europaregions medlemsländer antog 2013 för att övervaka implementeringen och effekten av Hälsa 2020 som utgör grunden för rapporten är:

  1. Minska förtida dödlighet
  2. Öka medellivslängden
  3. Minska ojämlikhet i hälsa
  4. Höja välbefinnandet
  5. Verka för en hälso- och sjukvård som omfattar alla
  6. Etablera nationella mål

WHO:s Europaregion gör framsteg för att uppnå målen i Hälsa 2020 när det gäller att minska förtida död när det exempelvis gäller hjärt- kärlsjukdomar, cancer och Typ-2 diabetes. De största framstegen har gjorts i länder med den högsta förtida dödligheten.

Alkoholkonsumtion, tobaksanvändning, övervikt och fetma utgör fortsatt de största hälsoproblemen i regionen. Rapporten visar också för första gången resultat av subjektivt välbefinnande och sammanfattar åtgärder som kan stödja policyer för att mäta välbefinnande.

Fortsatt stora skillnader i hälsa

Skillnaderna mellan länderna när det gäller indikatorer på centrala levnadsvillkor har minskat, varav de mest centrala är exempelvis barnadödlighet, medellivslängd och arbetslöshet. Preliminära data visar på att denna positiva trend har pågått sedan år 2010, även om de absoluta skillnaderna mellan länder fortsätter att vara stora.

Rapport: The European health report 2015. Targets and beyond – Reaching new frontiers in evidence

Kategori: Nyhet