Polio (barnförlamning) är en smittsam och i bland dödlig infektionssjukdom. Viruset utsöndras med avföringen och smittan sprids via avloppsförorenade vatten eller vid nära kontakt mellan människor. Alla kan smittas av polio men de flesta polioinfektioner är symtomfria; bara en av cirka 200 smittade personer drabbas av förlamningar.

I början av 1920-talet var polio en av de mest fruktade sjukdomarna som förlamade hundratusentals barn varje år. För att bekämpa sjukdomen lanserade Världshälsoorganisationen (WHO) 1988 the Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Detta anses som ett av de största hälsoinitiativen i historien och har resulterat i minskning av polio med 99 procent globalt sedan dess.

Färre fall av polio i år

Genom starka politiska åtaganden och omfattande vaccinationsinsatser i de poliodrabbade länderna har spridningen av viruset begränsats. I år har hittills bara 51 fall av polio rapporterats, jämfört med 242 fall för samma tidsperiod 2014*. Det finns bara två länder kvar i världen som är direkt drabbade av vildtypspolio: Pakistan och Afghanistan.

Under 2015 har det rapporterats mindre utbrott och enstaka fall orsakade av vaccinstammar, så kallade vaccinderiverade poliovirus (VDPV): totalt 14 fall jämfört med 37 under för samma tidsperiod 2014*. Vaccinderiverade poliostammar har sitt ursprung i det levande försvagade orala poliovaccinet (OPV), och stammarna kan i mycket sällsynta fall cirkulera i populationer med låg vaccinationstäckning.

Afrika poliofritt

I och med att Nigeria inte längre är ett land med inhemsk poliospridning nåddes en historisk milstolpe i det globala polioarbetet i september 2015, nämligen att hela den afrikanska kontinenten är poliofri.

Utöver minskningen av poliofall och begränsningen av den globala spridningen nåddes ytterligare en viktig milstolpe i det globala polioarbetet 2015: i september 2015 förklarades vildtypspoliovirus typ-2 vara utrotad (inga fall sedan 1999) och troligen kommer även vildtyps poliovirus typ-3 att vara utrotad inom en snar framtid (inga rapporterade fall sedan 2012).

Målet en poliofri värld 2018

Baserat på framgången i det globala polioarbetet godkände WHO 2014 The Polio Eradication and Endgame strategy med målet om en poliofri värld 2018. För att uppnå målet krävs bland annat att alla länder som rutinmässigt använder det levande trivalenta Sabin-vaccinet (OPV) stegvis byter till det avdödade vaccinet (IPV) för att undanröja även den minimala risken för vaccinrelaterad poliosjukdom. Samtidigt krävs med tiden destruktion av alla poliostammar som förvaras i laboratorier.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige inleddes vaccination mot polio år 1957 och landet har varit poliofritt sedan 1962. Vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin har under många år legat över 97 procent, vilket gör att det finns en hög immunitet i hela befolkningen. I Sverige har sedan 1957 används avdödat vaccin (IPV). Hög vaccinationstäckning tillsammans med bra avloppssystem och rent dricksvatten gör att det inte finns någon risk för spridning av polio i Sverige.

Övervakning av polio i Sverige

Folkhälsomyndigheten har i samarbete med de svenska sjukvården ett nationellt övervakningsprogram där prover från individer med konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att övervaka och utesluta poliovirus.

* Polio weekly global update, 15 October 2015

Läs mer om polio och världspoliodagen

End polio now! Rotary World Polio Day 2015 (engelska)
WHO: Poliomyelitis (polio) (engelska)
Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om polio
Internationella hälsoreglementet (IHR): Polio är fortfarande ett internationellt hot

Kategori: Nyhet