I en bristsituation bör tillgängliga vacciner prioriteras till spädbarn, enligt den gemensamma rekommendationen från SKL och de båda myndigheterna. Spädbarn har störst behov av skydd mot de sjukdomar vi vaccinerar mot i nationella programmet. Detta gäller särskilt kikhosta där de allra yngsta spädbarnen löper störst risk att drabbas av svår och ibland livshotande sjukdom.

Ökad efterfrågan

Bristsituationen för de kombinationsvacciner (Tetravac, Pentavac) som används i programmet har funnits under det senaste året, framför allt när det gäller de ingående kikhostekomponenterna. Den beror på produktionsproblem och på en ökad efterfrågan i världen.

Tuberkulosvaccin

Det råder också brist på vaccin mot tuberkulos (BCG) i det riktade vaccinationsprogrammet. En rekommendation för hur BCG-vaccin ska prioriteras har tagits fram av Folkhälsomyndigheten tillsammans med smittskyddsläkarna i Västra Götaland, Stockholms läns landsting och Region Skåne. Syftet är att i första hand säkra tillgången för dem som har störst medicinskt behov av skydd, i första hand barn med hög risk att utsättas för smitta.

Tidigare upphandling

SKL rekommenderar att landstingen så snart som möjligt påbörjar sin beställning av vaccin för 2016 och 2017. Dessutom föreslås åtgärder för att ge en säkrare tillgång även på längre sikt, och för att mer effektivt spåra och få fram ersättningsvacciner.

Folkhälsomyndigheten samordnar

Det är landstingens ansvar att köpa in vacciner för att kunna upprätthålla de nationella vaccinationsprogrammen. Bristsituationer rapporteras av tillverkaren till Läkemedelsverket som därefter informerar berörda myndigheter och organisationer.

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt samordningsansvar för vaccinationsfrågorna i Sverige. I uppdraget ingår bland annat att göra anpassningar i nationella vaccinationsprogram i samråd med Läkemedelsverket och att göra prioriteringar för hur vaccin kan användas vid bristsituationer.

Läs mer

SKL:s information om vaccinbrist (länk borttagen 2019-11-25)

Prioriteringsordning vid brist på BCG-vaccin (PDF-dokument, 371 kB)

Rekommendation om prioritering av pentavalent vaccin (PDF-dokument, 40 kB)

Kategori: Nyhet