Strategin uppmärksammar att fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för hälsa och välbefinnande i befolkningen och att motsatsen – fysisk inaktivitet och stillasittande – ökar risken för många icke smittsamma sjukdomar, som till exempel hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Hela samhällets ansvar

Strategin antogs under regionkommittémötet (RC65) med WHO:s Europaregion i Vilnius, Litauen. Samtliga 53 medlemsländer står bakom den.

Strategin syftar till att täcka in alla former av fysisk aktivitet under hela livsloppet, från barndom till ålderdom. Den betonar betydelsen av hälsofrämjande arbete och förebyggande av icke smittsamma sjukdomar inom ramen för Hälsa 2020, som är Europaregionens samlade rekommendationer för hälsa och välbefinnande. Hälsa 2020 slår fast att folkhälsa är hela samhällets ansvar.

Jämlik hälsa

Tanken med den antagna strategin är att regeringar inom WHO:s Europaregion ska arbeta på olika samhällsnivåer och med andra länder och aktörer för att främja en bättre hälsa och längre liv för alla i befolkningen, genom regelbunden fysisk aktivitet. Strategin sträcker sig över perioden 2016–2025.

Andra viktiga internationella styrdokument som strategin tagit intryck av är:

  • WHO:s globala handlingsplan för prevention och kontroll av icke smittsamma sjukdomar 2013–2020 som antogs vid WHO:s högsta beslutande globala organ, Världshälsoförsamlingen, i maj 2013
  • Rådsrekommendationer för fysisk aktivitet, antagna av EU/WHO Europa år 2014.

Bred samverkan krävs

Huvudtemat för regionkommittémötet, som avslutas den 17 september, är att ett framgångsrikt arbete för en bättre och mer jämlik hälsa kräver samverkan och samarbete mellan olika aktörer och sektorer på olika nivåer i samhället.

Andra frågor på agendan är migranters hälsa liksom hälsa i de kommande 17 globala utvecklingsmålen som förväntas antas av FN i slutet av september.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att främja hälsa och förebygga ohälsa i befolkningen. Det gör vi bland annat genom att stödja samhällets olika aktörer med kunskap om metoder som har vetenskapligt stöd. Vi följer också hälsoläget i befolkningen, och insatser för att främja hälsosamma levnadsvanor i alla grupper.

Läs mer:

Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025
(Strategin för fysisk aktivitet)

WHO Europaregionen om mötet RC65

En svensk översättning av kortversionen av Hälsa 2020: Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion

Kategori: Nyhet