Syftet är att uppmärksamma den ökning av diabetes som skett under de senaste decennierna – särskilt i låg- och medelinkomstländer – och dess konsekvenser för individen och samhället. Dessutom riktas uppmärksamheten mot diagnos, vård och behandling, men inte minst mot hur diabetes effektivt kan förhindras genom hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Diabetes är inte enbart en hälsofråga utan också en samhällsfråga eftersom sjukdomen bidrar till betydande ekonomiskt bortfall för den drabbade och dess familj, och inverkar på nationers hälsosystem och hela ekonomier. Att motverka ökningen av diabetes kräver också att flera aktörer på olika nivåer samverkar.

En del av FN:s agenda för hållbar utveckling

Inom ramen för FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, har man ambitionen att fram till år 2030 minska antalet förtida dödsfall i icke-smittsamma sjukdomar – där diabetes ingår – med en tredjedel. Nyckeln är förebyggande insatser och behandling.

Diabetes är också ett av fyra prioriterade områden som världens ledare kom överens om 2011 i FN:s generalförsamling om prevention och kontroll av icke-smittsamma sjukdomar. Den globala handlingsplanen för prevention och kontroll av dessa sjukdomar åren 2013–2020 inkluderar nio globala mål, inklusive ett ytterligare mål om att stoppa ökningen av diabetes och fetma till år 2025.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten enligt sin instruktion nationell kontaktpunkt för icke smittsamma sjukdomar gentemot WHO.

WHO bildades den 7 april 1948 varför Världshälsodagen uppmärksammas just detta datum varje år.

Läs mer

WHO:s webbplats för Världshälsodagen

WHO:s webbplats för icke smittsamma sjukdomar

Folkhälsomyndighetens övergripande information om WHO

Kategori: Nyhet