Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tecknat avtal med två vaccintillverkare, Seqirus och GlaxoSmithKline. Företagen åtar sig att vid en allvarlig pandemisk influensa leverera det vaccin som behövs för att kunna erbjuda befolkningen skydd. Vaccinen är så kallade prototypvaccin som är godkända av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Avtalen är giltiga i fyra år och kostar staten 85 miljoner kronor per år.

Beslut om inköp fattas först vid en pandemi

I händelse av en pandemi, det vill säga när en pandemi deklareras av WHO, läggs leverantörens produktion om till pandemivaccin. Staten ges då möjlighet att köpa vaccin upp till den volym som reserverats. Ett beslut om inköp fattas först då, och utifrån det läge som råder.

En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus, som kan påverka stora delar vårt samhälle och smitta stora delar av världens befolkning. Därför har Sverige en beredskap för att lindra effekterna av en pandemi. I Sverige ansvarar Folkhälsomyndigheten för att värdera risker och rekommendera åtgärder för att lindra effekter av en eventuell influensapandemi.

Ingår i samhällets beredskap

De avtal som nu slutits på regeringens uppdrag är en grundförutsättning för att Sveriges befolkning ska kunna ha tillgång till vaccin om det skulle behövas. Med två leverantörer ökar möjligheterna att snabbt få ett vaccin på plats och ger också handlingsutrymme att anpassa en vaccinbeställning utifrån befolkningens behov.

Detta ingår i statens, landstingens och regionernas beredskap inför utbrott av smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndighetens uppdrag om att säkerställa tillgången till pandemivaccin har genomförts i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Läkemedelsverket.

Frågor och svar om pandemivaccin
Läs mer om pandemier

Kategori: Pressmeddelande