Infektioner som uppstår i samband med vård och behandling av patienter drabbar miljontals människor varje år i hela världen. I Sverige har nästan var tionde sjukhuspatient en vårdrelaterad infektion, visar mätningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Årligen beräknas dessa infektioner orsaka ca 750.000 extra vårddagar till en kostnad av ca 6,5 miljarder kronor.

Alla vårdrelaterade infektioner går inte att undvika, men studier visar att minst 20-30 procent borde kunna förebyggas. Om de vårdrelaterade infektionerna i Sverige kunde minskas med 30 procent skulle det innebära en minskning med 225.000 vårddygn eller drygt 600 vårdplatser, motsvarande resurser på över två miljarder kronor årligen.

Det finns fem tillfällen när vårdpersonal alltid ska desinfektera och ibland även tvätta händerna för att minska risken för förorening med mikroorganismer:

  • Före patientkontakt
  • Före rena och aseptiska/ sterila arbetsmoment
  • Efter orent arbete
  • Efter patientkontakt
  • Efter arbete i patientens närmiljö

– Det ska vara lätt – och självklart – att göra rätt och följa rekommendationerna, säger Johan Struwe, överläkare vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har under 2016 tagit fram en strategi för arbetet med vårdrelaterade infektioner och vårdhygien. Enligt den ska myndigheten verka mot en minskad smittspridning genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör antimikrobiell resistens samt i frågor som rör vårdrelaterade infektioner och vårdhygien.

Världshälsoorganisationen, WHO, arbetar aktivt med att sprida budskap om att rena händer räddar liv. Den 5 maj uppmärksammas WHO:s handhygiendag världen över.

Läs mer

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten och SKL

WHO:s kampanj 2016

Kategori: Nyhet