Folkhälsomyndigheten fördelar det statliga anslaget till landsting, kommuner och organisationer för deras arbete med att förebygga hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar. Anslaget minskar från 145 miljoner kronor 2016 till 75 miljoner kronor 2017. Enligt Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för 2017 ska medlen fördelas enligt följande:

21 miljoner kronor fördelas som tidigare till riksorganisationer utifrån förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv och vissa andra smittsamma sjukdomar. Högst 41 miljoner ska utbetalas till verksamhet på regional och lokal nivå varav 39 miljoner fördelas till ideella organisationer. Dessa medel kommer att fördelas för 2017 utifrån den ansökan som landsting och storstadskommuner skickade in 1 oktober 2016 enligt förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion. Högst två miljoner kronor fördelas till landsting och storstadskommuner för att stödja hanteringen av bidraget till de regionala och lokal organisationerna. 13,5 miljoner avser Folkhälsomyndighetens arbete med samordning och uppföljning.

Folkhälsomyndigheten får även i uppdrag att se över fördelningen på lång sikt, det vill säga från 2018 och framåt. Förslaget till fördelning ska lämnas in till regeringen den 1 maj 2017.

– Det är positivt att myndigheten får i uppdrag att ta fram förslag för att fördela medlen på lång sikt. Förändringen i statsbidraget innebär också att vi kommer se över samordningen av arbetet och hur vi på bästa sätt arbetar framåt, säger enhetschef Louise Mannheimer.

Kategori: Nyhet