Den omfattande studien som genomfördes under åren 2008–2012 visade att vissa fladdermöss fångade i Skåne och Småland bar på antikroppar mot European Bat Lyssavirus (EBLV), ett fladdermusrelaterat rabiesvirus. Fyndet av antikroppar mot EBLV innebär att fladdermössen har kommit i kontakt med smittan och att deras immunförsvar har utvecklat skydd mot den.

Resultaten har tidigare kommunicerats men nu även publicerats i den vetenskapliga tidskriften Infections Ecology and Epidemiology, i en artikel skriven av forskare vid Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt och Uppsala universitet.

Använd handskar

Fladdermöss kan infekteras med olika typer av rabiesvirus i olika delar av världen. Det fladdermus­rabiesvirus (EBLV) som finns i Europa finns i två typer, EBLV1 och EBLV2. Även om det är extremt sällsynt kan dessa båda virustyper infektera andra djurslag, inklusive människor, och då orsaka en sjukdom som kliniskt inte kan skiljas från klassisk rabies. Smitta sker via bett eller rivskada med salivkontakt. I Sverige har man inte kunnat påvisa EBLV i saliv hos de fladdermöss som provtagits. Vissa försiktighetsåtgärder rekommenderas ändå:

  • Det är av största vikt att i alla lägen komma ihåg att aldrig ta i en fladdermus utan skyddshandskar.
  • Om man trots vidtagna skyddsåtgärder blir biten bör man söka sjukvård för bedömning och eventuell förebyggande behandling.
  • Den som hittar en sjuk fladdermus uppmanas att kontakta veterinär för omhändertagande och avlivning av fladdermusen.

Ovanlig i Europa

Rabies har inte förekommit hos djur i Sverige sedan år 1886. Sjukdomen förekommer i Östeuropa, men är ovanlig i övriga delar av Europa. Det är viktigt att skilja på klassisk rabies och fladdermus­rabies. Enligt världsorganisationen för djurhälsa (OIE) klassas ett land som rabiesfritt även om det förekommer rabiesliknande virus hos fladdermössen. Därför är Sverige fortsatt rabiesfritt, även om man har hittat EBLV hos fladdermöss även i Sverige.

Klassisk rabies sprids, till skillnad från EBLV, av olika djurslag. I Europa fungerar räv och mårdhund som reservoar. I andra delar av världen förekommer fall av klassisk rabies även regelbundet hos andra djurslag som hund, katt, kor och hästar i smittade områden. I Syd- och Nordamerika kan även fladdermöss vara bärare av klassiskt rabiesvirus, men klassiskt rabiesvirus har aldrig påvisats hos fladdermöss i Europa.

Läs mer:

Från Naturvårdsverket: "Om rabies bland svenska fladdermöss"

Kategori: Nyhet