I och med uppdraget ges Folkhälsomyndigheten en tydligare roll att verka för nationell samordning av arbetet med frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Ytterligare tretton myndigheter har fått regeringens uppdrag att medverka i den nationella samordningen samt i uppföljningen av ANDT-strategin.

ANDT-arbetet ska ha som utgångspunkt att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk. Strategin har även ett tydligt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

I Folkhälsomyndighetens uppdrag inom ANDT-området ingår att:

  • verka för nationell samordning
  • verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete
  • ansvara för en samlad verksamhetsrapportering från berörda myndigheter
  • rapportera om ANDT-utvecklingen i förhållande till strategin
  • förvalta och vidareutveckla de system som behövs för uppföljning
  • ta initiativ och utforma insatser inom ramen för uppdraget utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer som angelägna för att uppnå strategins mål.

Uppdraget sträcker sig över perioden 2016–2020 och ska slutrapporteras i maj 2020. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med länsstyrelserna och samverkan med Socialstyrelsen avseende vissa insatsområden.

Läs mer

Läs regeringens ANDT-strategi: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020

Läs regeringsuppdraget: Uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin)

Kategori: Nyhet