Vaccinationer som ingår i vaccinationsprogram är kostnadsfria för de personer som omfattas. Folkhälsomyndigheten föreslår i korthet att personer i följande grupper ska erbjudas vaccination inom ramen för särskilda vaccinationsprogram:

  • Influensa: Personer i medicinskt definierade riskgrupper, gravida i andra och tredje trimestern, och personer som är 65 år eller äldre, det vill säga de som i dag rekommenderas årlig influensavaccination.
  • Pneumokocker: Personer med tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar, samt personer med kroniska sjukdomar som leder till ökad risk för allvarlig sjukdom.
  • Tuberkulos: Barn under 18 år med familjeursprung i ett land med ökad eller hög förekomst av tuberkulos.
  • Hepatit B: Personer i grupper som löper ökad risk för smitta: Dels män som har sex med män, dels personer som injicerar droger.

Folkhälsomyndighetens förslag utgår från smittskyddslagstiftningens kriterier för vaccinationsprogram. Det bygger också på kunskapsunderlag där tretton aspekter av vaccination mot sjukdomarna har bedömts, bland annat hur vanlig och allvarlig sjukdomen är, hur effektivt vaccinet är samt hälsoekonomiska och etiska aspekter.

Det slutliga förslaget ska lämnas till regeringen den 1 maj 2016. Folkhälsomyndigheten inhämtar nu synpunkter på beslutsunderlagen. Remissen har gått ut till olika berörda aktörer inom exempelvis hälso- och sjukvården. Allmänheten, organisationer och intressenter kan också lämna synpunkter. Remisstiden går ut den 21 mars 2016.

Fakta: Nationella vaccinationsprogram

  • Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram, för hela befolkningen, och särskilda vaccinationsprogram. De särskilda programmen omfattar definierade riskgrupper, det vill säga personer som har en ökad risk att smittas eller bli allvarligt sjuka om de smittas. Barnvaccinationsprogrammet är ett allmänt vaccinationsprogram.
  • Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram, utifrån underlag från Folkhälsomyndigheten.
  • Landsting och kommuner genomför och erbjuder vaccinationerna kostnadsfritt och registrerar vaccinationerna i det nationella vaccinationsregistret.

Läs mer:

Bedömning av nya vaccinationer till nationella vaccinationsprogram

Kategori: Nyhet