Pneumokockvaccination har ingått i det allmänna nationella barnvaccinationsprogrammet sedan 2009, men i Stockholms läns landsting infördes det tidigare, alla barn födda efter juli 2007 erbjuds vaccin vid 3, 5 och 12 månader.

Kan ge svår sjukdom

Totalt finns nästan 100 olika varianter, så kallade serotyper, av pneumokocker. Vaccinet verkar genom att minska bärarskap av de serotyper som ger de allvarligaste formerna av sjukdom som med ett samlingsnamn kallas invasiv pneumokockinfektion (IPD), exempelvis hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Effekten av pneumokockvaccination på IPD och bärarskap av pneumokocker i Stockholms län undersöktes i en studie som nu är publicerad i tidskriften European Respiratory Journal. Prover från patienter och symtomfria personer samlades in och analyserades. Uppgifter från patientjournaler för barn med IPD sammanställdes, liksom kliniska data från läkare som hade behandlat vuxna med IPD.

Tydlig skyddseffekt

Förekomsten av IPD jämfördes mellan tiden före införandet av allmän barnvaccination mot pneumokocker i Stockholm (2005–2007) och två tidsperioder:

  • 2009–2010, då vaccin som ger skydd mot 7 serotyper av pneumokocker infördes (PCV7)
  • 2011–2014, då vaccin som ger skydd mot 13 serotyper av pneumokocker infördes (PCV13).

Resultaten visar att förekomsten av IPD minskade med 64 procent bland vaccinerade barn under 2 år upp till 7 år efter vaccinintroduktionen. Bland barn under 2 år minskade förekomst av hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och bihåleinflammation, men inte lunginflammation.

Indirekt skydd för andra

En indirekt skyddseffekt mot IPD sågs också bland äldre barn och vuxna i åldrarna 18–64 år, men inte ännu hos personer över 65 år.

Vaccinet skyddar mot de typer av pneumokocker som ingår i vaccinet, och skyddet för de serotyper som ingår i PCV7 var heltäckande, 100 procent, enligt studien. Eftersom barnen bär på pneumokockerna i näsan sprids de därifrån, vilket förklarar det indirekta skyddet även för ovaccinerade grupper i samhället.

IPD är anmälningspliktigt sedan 2004 och stammar skickas till Folkhälsomyndigheten för typning.

Läs mer

Läs artikeln "Effect of PCV7 and PCV13 on pneumococcal invasive disease and carriage in Stockholm, Sweden" i European Respiratory Journal, 21 januari 2016

Information om vaccin mot pneumokocker

Kategori: Nyhet