Psykosomatiska besvär är ungefär dubbelt så vanliga bland tonåringar som uppger att de är ganska eller mycket stressade över skolarbetet, jämfört med dem som är lite eller inte alls stressade.

Bland de flickor som uppger att de är stressade av skolarbetet uppger nästan sju av tio, 68 procent, att de har psykosomatiska besvär i den senaste mätningen. Bland de flickor som uppger att de inte är stressade av skolarbetet är motsvarande siffra 36 procent. Av de pojkar som uppger att de är stressade av skolarbetet är det nästan hälften, 48 procent, som uppger att de har psykosomatiska besvär, jämfört med 21 procent av dem som inte är stressade.

Så har det varit under hela den period som skolstress har undersökts i Skolbarns hälsovanor (1997/98–2013/14), men i dag är det fler som uppger att de har besvär som huvudvärk, ont i magen, nedstämdhet och sömnsvårigheter än det var när undersökningen inleddes.

– Sedan slutet av 1990-talet har ökningen av andelen tonåringar som uppger att de är stressade över skolarbetet till stor del sammanfallit med ökningen av psykosomatiska besvär. Det innebär att den ökade skolstressen kan ha bidragit till den ökade psykiska ohälsan bland tonåringar, säger Petra Löfstedt, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Resultaten diskuteras vid seminariet Vilken betydelse har skolan för barns och ungas psykiska hälsa? torsdagen den 18 februari 2016. Seminariet är det fjärde i Folkhälsomyndighetens seminarieserie om ökningen av barns och ungas psykiska ohälsa och tänkbara orsaker till utvecklingen. Bakgrunden är att andelen 13- och 15-åringar med självrapporterade psykosomatiska besvär har fördubblats de senaste decennierna.

Skolbarns hälsovanor är en internationell undersökning som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO). Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder.

Mer information:

Läs mer om resultaten i publikationen Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar

Seminariet spelas in och kommer senare att finnas tillgängligt här: Seminarier om ungas psykiska hälsa

Kategori: Nyhet