Medlen har fördelats till projekt som antingen

  • utvecklar nya metoder och arbetssätt
  • tillämpar redan kända och verkningsfulla metoder och arbetssätt
  • genomför förberedande arbete inför en ny projektansökan inom ANDT-området.

Det övergripande syftet med fördelningen av medel är att utveckla och förbättra det ANDT-förebyggande arbetet i landet, ett arbete som ska vara kunskapsbaserat och långsiktigt hållbart. I fördelningen av 2016 års medel har myndigheten lagt särskild vikt vid att projekten ska utvärderas vetenskapligt. Detta för att öka förutsättningarna för att projekten ska leda till ny, spridbar kunskap av god kvalitet.

Medel har fördelats till 14 nya projekt (varav 12 avser förberedande arbete) och till 26 redan pågående projekt.

Se listan över beviljade medel här.

Kategori: Nyhet