Under det senaste decenniet har självmorden minskat i alla åldersgrupper utom bland personer under 25 år. Omkring 150 ungdomar tar sitt liv varje år och därutöver sker några självmord bland barn yngre än 15.

– Självmord bland barn och unga berör oss alla. Ofta finns förväntningar från exempelvis anhöriga om att självmordet ska utredas men det sker sällan. Vi hoppas att det nya stödmaterialet ska hjälpa till att ändra på det, säger Eija Airaksinen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Långt ifrån alla ungdomar söker professionell hjälp från hälso- och sjukvården vid självmordstankar, därför har merparten av självmorden bland unga förblivit outredda. De flesta barn och ungdomar kommer däremot i kontakt med kommunala verksamheter. Genom att göra så kallade händelseanalyser som ger kunskap om hur och varför ett självmord har inträffat kan kommunen också dra lärdomar om självmord bland unga.

– Kommuner har efterfrågat kunskap om hur detta ska gå till. Därför har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tagit fram det nya stödmaterialet om händelseanalyser, som ger konkreta råd till kommunerna, säger Hillevi Busch, forskare på Socialstyrelsen.

Stödmaterialet vänder sig i första hand till chefer och beslutsfattare inom kommunala verksamheter. Initiativet till en händelseanalys efter ett självmord tas av en person som har mandat att förändra den aktuella verksamheten, till exempel en rektor i en skola eller en socialchef. Fakta som beskriver händelsen samlas in, orsaker identifieras och åtgärdsförslag utarbetas, som sedan följs upp och utvärderas.

Avsikten är att identifiera förbättringsområden så att brister i verksamheten rättas till, och att eventuella misstag inte upprepas. Arbetssättet kan också vara en viktig del av stödet till de närstående, personalgruppen och andra efterlevande.

Inbäddad kod - Film om händelseanalyser

Läs mer

Broschyren ”Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser” finns att ladda ner på Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens webbplatser, samt inom kort via Kunskapsguiden.se. Tryckta exemplar av materialet kan kostnadsfritt beställas på folkhalsomyndigheten.se

Att utreda självmord bland barn och unga

Kategori: Nyhet