Syftet med samordningen är att skapa förutsättningar för ett mer behovsanpassat och ändamålsenligt kunskapsstödjande arbete på nationell nivå när det gäller att förebygga suicid, det vill säga minska risken att människor begår självmord.

I maj 2015 fick Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att inleda ett arbete med att samordna arbetet nationellt. Det uppdraget har nu förlängts till den 31 december 2016.

I uppdraget ingår att utveckla kunskapssammanställning, kunskapsspridning och vägledning och att utveckla uppföljningen av det suicidpreventiva arbetet i samverkan med berörda myndigheter och berörda aktörer. Detta görs genom bland annat en nationell myndighetssamverkansgrupp och en nationell intressentgrupp. Ett möte i vardera gruppen har genomförts och planering pågår för fullt kring nästkommande träffar, som kommer att ha fokus på det nationella suicidpreventiva handlingsprogrammet.

För att sprida kunskap om och underlätta arbetet med det nationella suicidpreventiva handlingsprogrammet har Folkhälsomyndigheten under hösten också tagit fram ett informationsmaterial innehållande en beskrivning av programmets nio strategiska åtgärdsområden.

Broschyren riktar sig främst till andra myndigheter och berörda professioner som arbetar med frågor som rör suicidprevention.

Läs broschyren Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Folkhälsomyndigheten har under hösten även genomfört en kartläggning av det suicidförebyggande arbetet på lokal och regional nivå. En enkät har bland annat skickats ut till kommuner och landsting och resultaten från denna kommer att presenteras under våren.

Läs mer

Rapport: Struktur för kunskapsbaserad suicidprevention (PDF, 1,4 MB)

Kategori: Nyhet