Tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU) innebär att en rad förändringar måste göras i den svenska tobakslagen. Efter att regeringen i december publicerat en lagrådsremiss med de nya reglernas tänkta utformning, arbetar nu regeringskansliet med att ta fram en proposition för omröstning i riksdagen.

De förändrade reglerna innefattar bland annat strängare krav på märkning på tobakspaket, att cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak förbjuds och strängare regler kring vissa hälsofarliga tillsatser.

Den nya tobakslagen träder i kraft senast den 20 maj i år.

Parallellt med regeringskansliets arbete förbereder nu Folkhälsomyndigheten, på regeringens uppdrag, de föreskrifter (detaljregleringar i lagen) som också ska träda i kraft den 20 maj. För närvarande planeras följande föreskrifter med utgångspunkt i lagrådsremissens förslag till ny tobakslag (observera att listan är preliminär och kan komma att ändras):

 • Föreskrifter om hur hälsovarningar ska utformas på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning (9 §)
 • Föreskrifter om att förpackningar till tobaksvaror ska förses med uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans tillverkning (9 §)
 • Föreskrifter om hur anmälan av nya tobaksvaror ska göras och vad den ska innehålla (12 f §)
 • Föreskrifter om att lämna uppgifter om ingredienser och kvantiteter av dessa i örtprodukter för rökning (16 §)
 • Föreskrifter om att lämna uppgifter om ingredienser och kvantiteter av dessa i tobaksvaror (16 §)
 • Föreskrifter om utökad rapporteringsskyldighet i form av analysresultat för tillsatser i cigaretter och rulltobak (16 §)
 • Föreskrifter om vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk smak (18 §)
 • Föreskrifter om vilka tillsatser i tobaksvaror som ska förbjudas (18 §)
 • Föreskrifter om tillsatser i tobaksvaror (18 §)
 • Föreskrifter om gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge upphov till samt mätning av sådana gränsvärden (18 §)
 • Föreskrifter om övervakning av skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge upphov till (18 §)
 • Föreskrifter om den årliga rapporteringen av marknadsundersökningar, studier, rapporter om försäljningsvolymer gällande tobaksvaror och i förekommande fall sådana sammanfattningar av marknadsundersökningar som utförs i samband med lanseringen av nya tobaksprodukter (18 c §)
 • Föreskrifter om att årligen lämna in alla nya eller uppdaterade uppgifter om de studier, undersökningar och annan information som ska redovisas i eller i samband med anmälan om nya tobaksvaror. (18 d §)
 • Föreskrifter om avgifter (19 §)

Läs mer

Information om genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv på regeringskansliets webbplats

Här hittar du mer information om ändringarna

Kategori: Nyhet