Hepatitvirus B och C orsakar leverinflammation och kan övergå i en kronisk infektion och leda till cancer. Hepatitinfektion ger i många fall inte några symtom till en början, vilket gör att många smittade inte känner till sin infektion.

Det finns för hepatit B både ett effektivt vaccin som skyddar mot infektion och möjligheter till behandling. För hepatit C finns idag behandling som i många fall kan bota infektion och minska risken för sena komplikationer som levercirrhos ("skrumplever") eller levercancer.

Hepatit B-läget i Sverige

Varje år anmäls omkring 2 000 fall av hepatit B i Sverige (2015: 2 388 rapporterade fall). Mellan 100 och 150 av dessa har diagnostiserats i samband med en akut infektion och har alltså smittats nyligen, övriga hade utvecklat en kronisk infektion. Bärare av kronisk hepatit B-infektion är ofta personer födda i utlandet som smittats före ankomst till Sverige, ofta som barn. Det är mycket viktigt att inflyttade till Sverige tidigt nås av erbjudande om hälsoundersökning och information om hepatit B för att erbjuda vård och behandling samt begränsa smittspridning. Det är också betydelsefullt att ge information om infektionen till utlandsresenärer som planerar att besöka länder med hög prevalens, exempelvis Thailand.

Inom Sverige har smittspridningen av hepatit B ökat något de senaste två åren. En bidragande orsak till ökningen är utbrott bland personer som injicerar droger. Det är viktigt att nå ut med erbjudande om hepatit B-vaccination till personer som injicerar droger och deras sexualpartner för att förbättra vaccinationstäckningen i denna utsatta grupp.

Förutom personer som injicerar droger löper vissa andra grupper också större risk att bli smittade med hepatit B, till exempel män som har sex med män, partners till person med akut eller kronisk hepatit B, sjukvårdspersonal, familjemedlemmar till personer med smittsam kronisk hepatit B-infektion, och barn till föräldrar från länder med hög förekomst av hepatit B. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccin till dessa grupper och alltfler skyddas mot hepatit B genom ökad vaccinering.

Hepatit C-läget i Sverige

Cirka 2 000 fall av hepatit C rapporteras varje år (2015: 1958 rapporterade fall), och av dessa bedöms 100–150 vara nysmittade. Under 2000-talet är trenden av rapporterade fall svagt nedåtgående, framför allt i åldersgrupper äldre än 30 år, medan antalet fall bland unga och unga vuxna inte minskar i samma takt. I åldrarna upp till 25 år anmäldes 281 fall av hepatit C 2015 varav 172 uppgav Sverige som smittland.
Folkhälsomyndigheten har nyligen gjort en uppskattning för förekomsten av hepatit C där man beräknar att antalet personer som lever med hepatit C-infektion i Sverige 2016 är mellan 35 000 och 45 000 personer.

Idag sprids hepatit C i Sverige framför allt bland personer som injicerar droger. Sprututbytesprogram, som nu finns på sju platser i landet, är viktiga för att nå personer som injicerar droger med preventionsinsatser och information.

Vad gör Folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten stödjer det förebyggande arbetet för minskad smittspridning av hepatit B och C och övervakar det epidemiologiska läget för virala hepatiter i Sverige. Våren 2015 publicerade myndigheten en nationell vägledning för det preventiva arbetet mot hepatit och hiv i relation till injektionsberoende.

Läs mer

Sjukdomsstatistik för hepatit B

Sjukdomsstatistik för hepatit C

WHO:s/World Hepatitis Alliances kampanjsajt

Kategori: Nyhet