Den ena studien undersöker om fem dagars penicillinbehandling vid halsfluss (tonsillit) orsakad av streptokocker är lika effektiv som tio dagars behandling, som är standard i dag. Denna studie utförs på 17 vårdcentraler i regionerna Skåne, Västra Götaland och Kronoberg. I dagsläget har nästan hälften av totalt cirka 400 patienter inkluderats. Målsättningen är att studien slutförs under 2017.

Den andra studien som görs på elva infektionskliniker i Sverige har nyligen startat. Syftet är att jämföra två olika antibiotikabehandlingar till patienter som har urinvägsinfektion med feber och som kräver behandling på sjukhus. Den vanligaste behandlingen vid detta tillstånd, cefotaxim, jämförs med ett annat antibiotikum, temocillin, som är godkänt i flera europeiska länder men inte i Sverige. Man vill undersöka om temocillin orsakar färre störningar i tarmfloran, som diarréer och resistensutveckling, jämfört med cefotaxim och om behandlingarna har likvärdig effekt. Denna studie förväntas pågå i två till tre år.

Fler angelägna projekt

Studierna har föregåtts av en förstudie där läkare och andra experter fick svara på frågor i en webbenkät för att kartlägga behoven och viktiga kunskapsluckor inom ramen för uppdraget. Av de förslag som kom in gjorde Folkhälsomyndigheten en prioritering tillsammans med en referensgrupp bestående av 17 oberoende experter. Bedömningen utgick från förväntad klinisk nytta, betydelse för folkhälsan samt möjlighet att påverka hur antibiotika används inom sjukvården.

Av webbenkäten kom det utöver dessa två kliniska studier fram ytterligare angelägna forskningsprojekt inom antibiotikaresistensområdet (se nedan).

Regeringsuppdraget pågår fram till den 31 maj 2017 då det slutredovisas till Socialdepartementet.

Läs mer:

Klicka här för kort bakgrund om regeringsuppdraget och listan med förslag på projekt (PDF, 38 kB)

Information om antibiotika och antibiotikaresistens

Vägledning för uppföljning av antibiotika i primärvård

Kategori: Nyhet