Ökning av resistenta bakterier

Förekomsten av den resistenta bakterien MRSA ökade med drygt 30 procent under 2015, till sammanlagt 3 882 fall. Utvecklingen är inte oväntad och beror främst på att fler människor från länder med högre förekomst av resistenta bakterier sökte vård och provtogs i Sverige. Ökningen har inte lett till någon ökad smittspridning på sjukhus och den framtida risken för det anses vara liten.

Mer oroande är ökningen av ESBL-bildande tarmbakterier, där den mycket resistenta formen ESBL-CARBA ökade från 47 fall 2014 till 115 fall 2015. Här finns en ökad risk för att resistenstypen ska introduceras bland känsliga patienter, som på neonatalavdelningar. Sådana spridningar får ofta allvarliga konsekvenser och har redan förekommit i svensk sjukvård.

Minskad förbrukning

Antibiotikaförsäljningen i öppenvården fortsatte att minska under 2015 jämfört med 2014. Sänkningen från 328 till 323 recept per tusen invånare och år motsvarar två procent. Utvecklingen är positiv och här har arbetet med återföring av förskrivarstatistik till vårdcentraler och implementering av behandlingsrekommendationer, som sker i landsting och regioner, en central roll. Under 2016 har även programrådet Strama bildats inom ramen för nationell kunskapsstyrning i SKL:s regi, vilket kommer att vara ytterligare en resurs för nationell och lokal samordning.

Internationell samverkan avgörande

Under våren 2016 lanserade WHO ett globalt övervakningssystem, GLASS (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System). Verktyget ska ge jämförbara resistensdata mellan länderna och statistik av god kvalitet. Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att stödja WHO i arbetet mot resistens och har bidragit i skapandet av GLASS.

- Tack vare effektiva strategier för att främja rationell antibiotikaanvändning och begränsa spridningen av resistens har Sverige fortfarande ett gott läge internationellt sett. Trots det fortsätter trenden som vi sett sedan övervakningen startade i slutet av 1990-talet, att de flesta typer av resistens som övervakas ökar. Därför är det internationella arbetet helt avgörande för att vi ska kunna bibehålla vår goda situation, säger Malin Grape, chef för enheten för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten.

Om Swedres-Svarm

Rapporten Swedres-Svarm 2015 görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). För frågor som rör antibiotikaresistens och antibiotikaförbrukning hos djur, kontakta SVA:s pressekreterare Mikael Propst, tel. 018-67 41 11.

Läs mer:

Swedres i korthet 2015

SVA:s pressmeddelande om resistensläget hos djur

Sjukdomsinformation MRSA

Sjukdomsinformation ESBL

Sjukdomsinformation VRE

Programråd Strama

Kategori: Nyhet