De två kartläggningarna gjordes med hjälp av en webbenkät förra året. Totalt svarade 220 av 290 kommuner och 19 av 21 landsting och regioner.

36 procent av kommunerna och 12 av 19 regioner och landsting såg behov av förebyggande arbete mot spelproblem. 90 procent av de svarande ville ha mer kunskap om spelproblem och förebyggande insatser om de får ett tydligare förebyggande uppdrag på området spel om pengar. Flera landsting och regioner var positiva till möjligheten att delta i ett nätverk kring spelförebyggande arbete, och till att samarbeta mer med andra aktörer. Många kommuner menar att förmedlingen av kunskap skulle vara mer effektiv om den integrerades i befintliga kanaler, inom exempelvis området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Samtidigt uppgav enbart 21 kommuner och fem landsting/regioner att de arbetade eller planerade att arbeta förebyggande mot spelproblem under det år undersökningen genomfördes. Regioner och landsting arbetade förebyggande i första hand genom att ge bidrag till ideella organisationer, och för kommunernas del skedde arbetet främst i samband med tillståndsgivning och framtagande av styrdokument.

De genomförda kartläggningarna utgör ett viktigt underlag för Folkhälsomyndighetens pågående arbete med att, i samråd med Socialstyrelsen, ta fram ett målgruppsanpassat kunskapsstöd om spelproblem och hur det kan förebyggas. Kunskapsstödet är en del av Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag på området.

Läs publikationen Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner – Resultat från en kartläggning av kommunernas arbete 2015 (länk borttagen 2019-03-28)

Läs publikationen Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges regioner och landsting – Resultat från en kartläggning av regioners och landstings arbete 2015 (länk borttagen 2019-03-28)

Läs mer om spelproblem och förebyggande insatser på spelprevention.se

Läs regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem här

Kategori: Nyhet