Vart femte till sjätte barn i Sverige beräknas växa upp i familjer där det finns problem med missbruk eller psykisk ohälsa. Ungefär vart tionde barn beräknas ha upplevt våld i familjen. Allvarliga problem i familjen under uppväxten behöver inte betyda att barnen får egna problem senare i livet, men risken för att de själva ska utveckla psykisk eller fysisk ohälsa i framtiden är förhöjd, och svåra uppväxtförhållanden kan ha en negativ påverkan på barnens skolresultat.

För att minska risken är det viktigt att familjemedlemmarna erbjuds stöd både enskilt och som familj.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2011 drivit ett utvecklingsarbete, bland annat genom 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt, för att öka kunskapen om och kvaliteten i det stöd som erbjuds barn i familjer där missbruk, psykisk ohälsa eller våld förekommer. De övergripande resultaten och erfarenheterna från projektens arbete presenteras nu i en rapport.

Några av de slutsatser som framkommit under utvecklingsarbetet är:

  • Både föräldrar och barn vill att problemen i familjen uppmärksammas, trots att de ofta försöker dölja att allt inte står rätt till i familjen.
  • Det är viktigt att insatser sker så tidigt som möjligt vid upptäckt, och så tidigt som möjligt i barnens liv.
  • Förskolan och skolan är viktiga aktörer för att uppmärksamma barn och ungdomar med problem hemma.
  • Verksamheter som möter barn och föräldrar (socialtjänst, skola, barnhälsovård med flera) behöver samverka mer än de gör i dag för att kunna ge ett så effektivt och tidigt stöd som möjligt.
  • Stödet som erbjuds till barn, föräldrar och hela familjen behöver ta bättre hänsyn till de individuella behoven och vara mer ändamålsenligt än i dag.

Även om utvecklingsarbetet har bidragit med mycket ny kunskap och erfarenheter, är en av slutsatserna att det ännu finns ett stort behov av ytterligare kunskapsutveckling på området.

Folkhälsomyndigheten driver utvecklingsarbetet om stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa och våld tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs mer

Läs rapporten - Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

Läs mer om arbetet för barn i riskmiljöer

Kategori: Nyhet