Föreskrifterna/en ger ramar för vaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Den nya föreskriften utökar och förtydligar regelverket.

De viktigaste ändringarna jämfört med tidigare föreskrift är:

  • Det blir tydligare att vaccinationer ska erbjudas till alla barn, även de som inte har följt det svenska vaccinationsprogrammet. Det kan gälla barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd och barn som är asylsökande. Sjuksköterskors förutsättningar att genomföra vaccinationer underlättas och barn under 18 år som saknar skydd kan erbjudas vaccination tidigare än i dag.
  • Den fjärde dosen vaccin mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta ges till 5-åringar, i stället för som tidigare 5–6-åringar. Denna ändring bidrar till att tydliggöra tidpunkt och ansvar för vaccination, det vill säga att vaccinationen inte erbjuds av elevhälsan i förskoleklass utan av barnavårdscentralen, BVC.
  • Kompletterande vaccination ska erbjudas mot pneumokocker upp till 6 års ålder och mot HPV för flickor upp till 18 års ålder, något som tidigare inte var en skyldighet. Ändringen ger förutsättningar för att barn över hela landet ska erbjudas ett likvärdigt skydd mot sjukdomarna.

Folkhälsomyndigheten ger också ut en ny vägledning om vaccinationer, som vänder sig till hälso- och sjukvården.

Läs mer

Läs föreskriften om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51)

Vägledning om vaccination av barn och ungdomar

Information om det allmänna barnvaccinationsprogrammet

Kategori: Nyhet