Vid veckans sammanträde bedömde säkerhetskommittén även risken för smitta under speciella evenemang, "massmöten", som OS och Paralympics i Brasilien senare i sommar. Man menar att den individuella smittorisken inte är förhöjd vid ett sådant massmöte i sig, och att risken för vidare internationell smittspridning vid OS och Paralympics är väldigt låg. Detta eftersom OS infaller under vinterperioden då myggorna inte är lika aktiva och att man räknar med att Brasilien vidtar åtgärder som reducerar risken för smittspridning.

WHO rekommenderar som tidigare att allmänna, formella reserestriktioner inte införs, men att kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör rekommenderas att inte resa till zikadrabbade länder.

Folkhälsomyndigheten följer kunskapsläget och informerar fortlöpande den svenska hälso- och sjukvården om riskerna för gravida kvinnor. Folkhälsomyndigheten anser att risken vid zikavirusinfektion för gravida bör vägas in tillsammans med övriga risker vid resa till tropikerna. Kvinnor som är eller försöker bli gravida bör konsultera läkare eller mödravårdscentral för individuell rådgivning inför resor till tropiska områden. Om man som gravid planerar resor till områden med spridning av zika rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker. Gravida kvinnor som vill eller behöver genomföra sin resa kan få råd om förebyggande åtgärder.

Enligt WHO är det viktigt att resenärer till och från OS och Paralympics känner till riskerna med zikavirusinfektion, vilka lämpliga preventiva åtgärder som finns och vart man kan vända sig vid misstanke om zikavirusinfektion efter hemkomst.

Läs mer

Information från säkerhetskommitténs möte den 14 juni

Infektionsrisker vid OS i Brasilien

Vägledning för handläggning av misstänkta fall av zikavirusinfektion

Kategori: Nyhet