Liksom tidigare konstaterar EMCDDA att nya psykoaktiva substanser (NPS) är ett stort problem. 2015 rapporterades 98 nya substanser ha hittats för första gången (jämfört med 101 substanser 2014). Listan domineras av syntetiska cannabinoider och katinoner. Under 2015 föreslog Folkhälsomyndigheten 82 substanser för reglering (39 som narkotika och 43 som hälsofarlig vara).

Cannabis är alltjämt den vanligaste illegala drogen och stod för närmare tre av fyra beslag 2015. Cirka 1 procent av alla vuxna europeiska invånare uppskattas använda cannabis dagligen eller nästan dagligen. Användningen i Sverige är dock fortsatt på en låg nivå ur ett europeiskt perspektiv och endast en liten ökning syns under det senaste decenniet.

Den narkotikarelaterade dödligheten i Europa uppskattas till drygt 18 dödsfall per miljon invånare. Talen varierar kraftigt mellan olika länder och påverkas av en rad faktorer. Sverige noterar det näst högsta dödlighetstalet med 93 dödsfall per miljon (Estland toppar med 113). Minst 6 800 dödsfall på grund av överdoser, huvudsakligen relaterade till heroin och andra opioider, beräknas ha skett inom EU under 2015. Det innebär en liten ökning från föregående år.

– Den höga narkotikarelaterade dödligheten i Sverige är mycket viktig att komma tillrätta med. Vi kan se att det pågår eller planeras för verksamhet på olika nivåer för att få reda på mer information om detta samt på sikt minska dödligheten, både från staten, regionalt och forskarsamhället. Till exempel rör det sig om ett nytt lagförslag om sprutbyte, utredning om dödsorsaksstatistiken, och ett pilotprojekt med läkemedlet Naloxon, säger Joakim Strandberg, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

I övrigt konstaterar EMCDDA bland annat att:

  • MDMA (ofta kallat ecstasy) återigen verkar öka i popularitet och hittat till en ny generation av unga användare. Ca 2,1 miljoner i gruppen 15–34 år rapporteras ha använt MDMA under det senaste året.
  • den långsiktiga nedgången av nyrapporterade hivdiagnoser bland personer som injicerar droger fortsätter. 1236 fall ifjol är den lägsta siffran på över ett decennium.
  • tillgängligheten till nya läkemedel mot hepatit C ökar, men på grund av den höga förekomsten av sjukdomen bland personer som injicerar droger är det fortsatt en stor utmaning för vårdpersonal att erbjuda diagnos och behandling och förebyggande insatser är av fortsatt stor betydelse.

Här hittar du European Drug Report 2016

Kategori: Nyhet