Arbetet sker på uppdrag av regeringen. Det ska genomföras i samråd med bland annat kommuner, landsting, företrädare för olika professioner, arbetsmarknadens parter och idrotts- och friluftslivets organisationer.

Samhället och människors livsmiljö har ändrats under de senaste 30 åren, vilket har påverkat människors levnadsvanor. Stillasittande och ohälsosamma matvanor är bidragande orsaker till våra vanligaste folksjukdomar i dag, bland dem fetma.

Myndigheterna ska analysera och lämna förslag på hur aktörer på nationell, regional och lokal nivå kan medverka i ett långsiktigt arbete för att främja hälsa genom matvanor och fysisk aktivitet.

Folkhälsomyndigheten får också ansvar för att den svenska delen av Childhood Obesity Surveillance Initiative – en studie om utvecklingen av fetma hos skolbarn i olika åldrar och från olika socioekonomiska områden – genomförs och rapporteras in till WHO:s Europaregion.

Hela uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2017.

Läs mer

Pressmeddelande från Socialdepartementet: Insatser för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet

Kategori: Nyhet