I Sverige erbjöds alla flickor födda 1993–1998 kostnadsfri vaccination med start 2012 i ett ikappvaccinationsprogram, så kallad catch-up, i landstingens regi. Syftet var att erbjuda skydd mot infektion med humant papillomvirus (HPV) också för flickor och unga kvinnor födda före 1999 som inte omfattades av erbjudandet i det allmänna vaccinationsprogrammet. HPV-vaccinationerna i det allmänna vaccinationsprogrammet genomförs av skolhälsovården, men vaccinationerna inom catch-up-programmet genomfördes på olika sätt runt om i landet.

I september 2014 varierade vaccinationstäckningen i landstingen för en dos av HPV-vaccin i catch-up-programmet mellan 49 och 84 procent, enligt en utvärdering från Folkhälsomyndigheten. Alla landsting erbjöd vaccination på vårdcentralerna men vissa landsting erbjöd även vaccination via skolorna, över hela länet eller i endast en del av skolorna. De landsting som erbjöd vaccination i skolor nådde 20–30 procent högre vaccinationstäckning än landsting som inte vaccinerade i skolorna.

Den högre täckningen i de landsting där vaccination erbjöds i skolorna beror troligtvis på en större tillgänglighet när vaccination erbjuds på skoltid på en definierad plats, till skillnad från att individen själv ska boka en tid på vårdcentral för vaccination. Vaccination via skolor innebär också att man har en väl definierad målgrupp som lätt kan nås av information.

Resultaten stämmer väl med erfarenhet från andra länder där man erbjudit HPV-vaccin på ett organiserat sätt. Utvärderingens resultat bör beaktas inför framtida vaccinationer som planeras utanför det nationella vaccinationsprogrammet och för att säkerställa god vaccinationstäckning bör även dessa eventuella program implementeras i skolorna.

Utvärderingen grundar sig på data från det frivilliga vaccinationsregistret (SVEVAC) samt information från landstingen gällande var man erbjöd vaccinationerna och vilka informationskanaler man använt för att nå flickorna i catch-up-gruppen.

Utvärderingen har nyligen publicerats i en vetenskaplig tidskrift och kan läsas här

Kategori: Nyhet