Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att årligen rapportera om folkhälsan i Sverige och om det som kallas folkhälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i människors livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor som påverkar hälsan. Nu presenterar myndigheten den årliga sammanställningen i rapporten "Folkhälsan i Sverige 2016".

Den visar på en fortsatt positiv utveckling överlag de senaste åren, mot en bättre hälsa i befolkningen, mer hälsosamma levnadsvanor och högre medellivslängd. Men de skillnader som finns mellan olika grupper i befolkningen är i vissa fall ökande.

Några resultat i korthet:

  • Medellivslängden fortsätter att öka och skillnaden mellan könen minskar, och männens medellivslängd närmar sig kvinnornas. Det är nu större skillnad i medellivslängd mellan personer med förgymnasial respektive eftergymnasial utbildning än det är mellan kvinnor och män.
  • Den psykiska ohälsan ökar bland yngre, särskilt bland kvinnor. För äldre minskar samtidigt den psykiska ohälsan.
  • Insjuknande och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar minskar överlag, men skillnaderna mellan olika utbildningsgrupper kvarstår.
  • Andelen personer med fetma (kroppsmasseindex, BMI, överstigande 30) har ökat något under senare år bland både kvinnor och män.
  • Såväl rökning som konsumtion av alkohol minskar i befolkningen i stort och dessa trender har varit stabila under en följd av år.

Redovisningen är baserad på uppdaterad registerdata och data från aktuella enkätundersökningar med folkhälsoanknytning, som den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Läs mer

Länk till rapporten Folkhälsan i Sverige 2016

Kategori: Nyhet