Folkhälsomyndighetens övervakning av smittsamma sjukdomar i Sverige visar på en kraftig ökning av antalet fall av den resistenta bakterien MRSA under 2015. Den snabba ökningen sedan augusti 2015 beror i huvudsak på att fler människor på flykt har sökt vård och provtagits.

Att relativt sett fler MRSA-bakterier hittas bland människor på flykt förklaras av att många kommer från länder med en högre förekomst av MRSA än genomsnittet i Sverige, men också av att de provtas oftare än övriga befolkningen eftersom de har fler kontakter med sjukvården. Flera län eller regioner provtar också asylsökande rutinmässigt för multiresistenta bakterier i samband med hälsoundersökning och vård på sjukhus. Utvecklingen är inte oväntad. Boende eller resande med längre tids vistelse i länder med hög förekomst av MRSA ökar risken för att bli bärare eller få en infektion orsakad av MRSA.

Ingen ökad smittspridning på sjukhus

Det har inte setts någon ökad spridning av MRSA på sjukhus i samband med ökningen bland människor på flykt. Det finns inte heller någon tilltagande ökning av inhemska fall av MRSA i gruppen med svenskt personnummer. Folkhälsomyndighetens riskanalys visar också på låg risk för spridning både när det gäller vårdverksamheter och i befolkningen. Situationen motiverar inte heller några ändrade rekommendationer för MRSA.

Resistenta bakterier är framförallt ett problem inom sjukvården. Det är därför viktigt att provta de personer i riskgrupper som kommer i kontakt med vården så att eventuell förekomst av resistenta bakterier identifieras för rätt handläggning. Goda hygienrutiner kan till stor del förebygga spridning av MRSA i vården.

Figur 1. Antal och anmälda fall av MRSA bland kvinnor, män och samtliga i befolkningen samt andel inhemskt smittade fall 2005-2015.

Graf över antal och anmälda fall av MRSA bland kvinnor, män och samtliga, samt andel inhemskt smittade fall 2005-2015

Källa: SmiNet, Folkhälsomyndigheten

Figur 2. Antal anmälda fall av MRSA med annat nummer än svensk personnummer respektive med svenskt personnummer 2014-2015.

Graf över antal anmälda fall av MRSA med annat nummer än svensk personnummer respektive med svenskt personnummer 2014-2015.

Källa: SmiNet, Folkhälsomyndigheten

Kategori: Nyhet