Sedan september i år har 17 personer insjuknat i mag-tarmbesvär orsakade av ehec O157. Fyra personer, varav tre barn, har även drabbats av den allvarliga följdsjukdomen HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär. Den aktuella typen av ehec O157 förknippas oftare med allvarligare sjukdom och HUS än andra typer av ehec.

Intervjuer med de personer som insjuknat visade tidigt i utredningen på en koppling till färska kebab-/nötfärsspett och andra nötfärsprodukter.

Köttfärs är en riskprodukt, eftersom bakterier på ytan kan blandas in i köttet när det mals. Steker du en hel köttbit räcker det att steka på ytan för att bakterierna ska dö, medan till exempel en hamburgare måste vara helt genomstekt. Tvätta händerna noga när du tagit i rått kött och håll isär rått kött och andra livsmedel när du lagar mat, säger Livsmedelsverkets smittskyddssamordnare Mats Lindblad.

Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket spårat de misstänkta livsmedlen genom hela livsmedelskedjan tillbaka till gårdsnivå. Analyser från Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har visat att det var samma variant av O157 som hittades hos såväl sjuka personer som vid gårdsprovtagning.

- De som blev sjuka kommer från flera olika län och vår och SVA:s analys av bakteriernas arvsmassa har varit ett viktigt verktyg för att kunna hitta den gemensamma orsaken till utbrottet, säger Cecilia Jernberg, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Utifrån fynden på de provtagna gårdarna har djurägarna fått hygien- och besöksriktlinjer samt rekommendationer om åtgärder för att snabbare bli av med smittan.

– I nuläget är det viktigt att djurägarna får bra rekommendationer samtidigt som vi följer upp de aktuella gårdarna, säger Mariann Dahlquist, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

De berörda landstingens smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten har arbetat tillsammans för att utreda utbrottet.

Fakta: Ehec

  • Symtomen på ehec är allt från milda symtom med diarré och magsmärtor till blodig diarré. Cirka 5 procent av dem som insjuknar utvecklar HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, vilket är en allvarlig följdsjukdom som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär.
  • Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Idisslare, framför allt nötkreatur, men även får och getter, kan bära på bakterien.
  • Smittan kan spridas via kontakt med djur eller med gödsel från djuren, men också via förorenade livsmedel, vatten eller miljön kring smittade djur.

Några råd från Livsmedelsverket för att undvika att bli smittad

Genom att följa några hygienråd kan du skydda dig från att bli smittad. Råden är extra viktiga att följa för små barn. Barn smittas vanligen lättare och blir ofta sjukare än vuxna. God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta.

  • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur eller andra idisslare som till exempel får och getter
  • Smaka inte på rå köttfärs
  • Genomstek köttfärs ordentligt
  • Skölj grönsaker ordentligt
  • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
  • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker

Läs mer

Mer information om utbrottet
Information om ehec från Livsmedelsverket
Information om ehec från SVA

Kategori: Nyhet