Årets resultat visar att hälsan i befolkningen överlag är god – de flesta uppger att de har en god eller mycket god hälsa – men att hälsotillståndet varierar både mellan och inom olika grupper.

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV), görs för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och landsting och regioner i Sverige.

Enkäten undersöker hur hälsan ser ut i olika delar av landet, i olika grupper framförallt kön, ålder och utbildningsnivå, och hur den förändras över tid. Frågorna kan ge viktiga svar på exempelvis förekomst av olika sjukdomar och besvär, hur hälsa kan främjas och hur sjukdomar och ohälsa kan förebyggas.

Resultaten används som underlag för analyser och politiska beslut som påverkar befolkningens hälsa. Från och med 2016 kommer undersökningen att genomföras vartannat år. Nästa undersökning genomförs 2018.

Fakta: Årets undersökning

  • Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år.
  • Kommuner, landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval.
  • I år deltog Göteborgs stad, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland, Region Gotland, Region Örebro län och Region Östergötland.
  • Totalt skickades enkäten till totalt 33 000 personer. Svarsfrekvensen var 47 procent av de tillfrågade.

Läs mer

Här finns mer resultat från Hälsa på lika villkor

Till FolkhälsoStudio – interaktiv statistik

Kategori: Nyhet