Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot rotavirusinfektion uppfyller smittskyddslagstiftningens kriterier för att införas i programmet.

Rotavirusinfektion är en mycket smittsam mag-tarminfektion som drabbar i princip alla barn i Sverige en eller flera gånger före fem års ålder, och innebär en stor sjukdomsbörda för barnen, familjerna och sjukvården. Det finns vaccin som ger ett gott skydd mot rotavirusinfektion och som används i många länder världen över.

Folkhälsomyndighetens bedömning utgår från smittskyddslagstiftningens kriterier för vaccinationsprogram. Den bygger också på kunskapsunderlag där 13 aspekter av vaccination mot rotavirusinfektion har bedömts, bland annat hur vanlig och allvarlig sjukdomen är, hur effektivt vaccinet är samt hälsoekonomiska och etiska aspekter.

– Nu hämtar vi in synpunkter på underlaget, i nästa steg lämnas det över till regeringen som fattar beslut om eventuellt införande i vaccinationsprogrammet, säger Ann Lindstrand, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Remissen har gått ut till olika berörda aktörer inom exempelvis hälso- och sjukvården. Allmänheten, organisationer och intressenter kan också lämna synpunkter.

För att svara på remissen, följ länken i högerspalten eller skicka dina synpunkter via post till Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna. Märk svaret med diarienummer 02942-2016-3.2.3.

Remisstiden går ut den 8 januari 2017.

Remissversion Beslutsunderlag rotavirusvaccination allmänna vaccinationsprogrammet (PDF, 984 kB)

Fakta: Nationella vaccinationsprogram

  • Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram, för hela befolkningen, och särskilda vaccinationsprogram. De särskilda programmen omfattar definierade riskgrupper, det vill säga personer som har en ökad risk att smittas eller bli allvarligt sjuka om de smittas. Barnvaccinationsprogrammet är ett allmänt vaccinationsprogram.
  • Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram, utifrån underlag från Folkhälsomyndigheten.
  • Landsting och kommuner genomför och erbjuder vaccinationerna kostnadsfritt och registrerar vaccinationerna i det nationella vaccinationsregistret.
  • Vaccinationer som ingår i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds kostnadsfritt till alla barn i Sverige.

Läs mer

Bedömning av nya vaccinationer till nationella vaccinationsprogram

Frågor och svar om vaccination mot rotavirusinfektion

Rotavirusinfektion i Sverige (kunskapsunderlag)

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag rotavirusvaccination

Kategori: Nyhet