Affisch för World Aids DayUnder hösten och i anslutning till Världsaidsdagen den 1 december genomför Folkhälsomyndigheten en nationell informationssatsning om hiv. Syftet är att öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag för att minska stigma och diskriminering.

– Situationen är annorlunda idag. Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos personer med hivinfektion, säger enhetschef Louise Mannheimer på Folkhälsomyndigheten.

Enligt studien Att leva med hiv i Sverige från 2015 har två aspekter av stigma betydelse för livskvaliteten: oron för vad andra tycker om ens hivinfektion och självstigma (negativ självbild på grund av hivinfektionen). Rädslan för stigmatisering gör att var femte person som lever med hiv inte vågar berätta om sin infektion/sjukdom. Av dem som berättat för någon i sin omgivning upplever dock de flesta att de får det stöd som de behöver.

– Att öka kunskapsläget hos personal inom kommun och landsting samt hos allmänheten behövs, säger Louise Mannheimer.

I Sverige har antalet personer som får en hivdiagnos legat stabilt på omkring 450 personer per år under den senaste femårsperioden.

Sverige uppmärksammades tidigare i år av FN-organet UNAIDS som det första landet i världen att nå de uppsatta målen för hivarbetet. Det så kallade 90-90-90-målet innebär att minst 90 procent av dem som lever med hiv känner till sin hivstatus, att minst 90 procent av dem får effektiv medicinsk behandling och att minst 90 procent av dessa har omätbara virusnivåer i blodet.

Läs mer

www.hividag.se

Statistik om hiv under 2015

Kategori: Nyhet