Syftet med mötet, som sammankallas av Folkhälsomyndigheten, är att skapa samsyn kring målet med en nationell samordning. Syftet är också att forma en struktur för hur en effektiv och behovsanpassad samordning på nationell nivå kan se ut.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem under 2016. Myndigheten ska bland annat verka för nationell samordning av statliga myndigheters förebyggande insatser inom området spel om pengar. Folkhälsomyndigheten ska även ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur de kan förebyggas. Myndigheten ska också fortsätta att bedriva befolkningsundersökningen Swelogs samt bedöma om det finns behov av ett uppföljningssystem och eventuellt förbereda ett sådant.

De myndigheter och aktörer som Folkhälsomyndigheten kallat till samordningsmötet är Konsumentverket, Kriminalvården, Kronofogden, Lotteriinspektionen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Sveriges Kommuner och Landsting.

Fakta om problemspelande

Det finns ungefär 134 000 personer som har ett problemspelande i Sverige.

Cirka 170 000 anhöriga och 82 000 barn som lever med en person som har ett problemspelande.

En fjärdedel av dem som har ett problemspelande har så pass allvarliga problem att de kan behöva stöd och behandling.

Antalet personer med så allvarliga problem har ökat från ungefär 24 000 till 31 000 personer sedan 2008.

Kategori: Nyhet