Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 (prop. 2016/17:1) att anslaget 2:4 – insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar – minskar från 145 miljoner kronor 2016 till 75 miljoner kronor 2017.

Folkhälsomyndigheten fördelar anslaget till landsting, kommuner och organisationer för deras arbete med att förebygga hiv och andra sjukdomar.

– För närvarande har vi ingen information om hur dessa medel är tänkta att fördelas i framtiden. Vi väntar på besked från regeringen hur vi ska hantera ansökningarna inför nästa år, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten följer två gällande förordningar för fördelning av anslagen, till dess att annat beslutas av regeringen: 2006:93 och 2013:66.

Ansökningstiden enligt förordning 2006:93 gick ut den 12 september och dessa ansökningar har alltså redan kommit in till myndigheten. Ansökningar om statsbidrag enligt förordning 2013:66 ska vara myndigheten tillhanda den 1 oktober.

Ytterligare information om hur Folkhälsomyndigheten ska hantera fördelningen av medlen för 2017 kommer att lämnas så fort regeringen fattat beslut i ärendet.

– Vi förstår att regeringens förslag väcker frågor hos dem som berörs. Vi kommer att besvara frågorna så fort vi har fått svar från regeringen, säger Johan Carlson.

Kategori: Nyhet