I översikten granskas effekten på barnens hälsa av förebyggande insatser när föräldrarna har problem som missbruk, psykisk sjukdom eller utsätts för våld.

Förebyggande insatser till föräldrar med psykisk sjukdom kan minska risken att barnen själva ska utveckla samma psykiska besvär, enligt resultaten. Förebyggande insatser tycks också påverka samspelet mellan föräldrar och barn positivt när en förälder lider av svår depression.

– Det är viktigt att man inom primärvården och psykiatrin och alla andra verksamheter i landsting och kommuner som möter föräldrar med depression uppmärksammar att föräldrarna, utöver behandlingen, kan behöva stöd som rör föräldraskapet. Det kan göra skillnad för barnen, säger Ann-Cristine Jonsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I kommunerna finns idag tillgång till insatser som fokuserar på samspelet mellan barn och föräldrar, som exempelvis utvärderade föräldrastödsprogram. Resultaten i rapporten talar för att det kan vara meningsfullt att erbjuda föräldrar med depression sådana insatser.

Sammanställningen baseras på resultat från sex systematiska litteraturöversikter.

Andra slutsatser från rapporten

  • Det behövs mer kunskap om vilken av de olika typerna av förebyggande insatser som mest effektivt hjälper barnet när en förälder lider av psykisk sjukdom.
  • Kunskaperna är fortfarande otillräckliga när det gäller hur barn till föräldrar med missbruk av droger och alkohol bäst kan få stöd. Här behövs fler studier av god vetenskaplig kvalitet.
  • Kunskaperna är också otillräckliga när det gäller effekten av förebyggande insatser till barn som växer upp i familjer med våld.

Läs mer

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Läs om vårt arbete med stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa och våld

Kategori: Nyhet