Om tre år kan depression utgöra den största sjukdomsbördan i världen, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Redan i dag utgör depression den enskilt största orsaken till funktionsförlust, eller levnadsår med nedsatt hälsa, i Europa. Anledningen är att depression kan vara ett långvarigt tillstånd som ofta debuterar i unga åldrar, samt att tillgång till rätt behandling saknas i vissa länder.

I Sverige är depression en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. I den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor , uppger 19 procent av befolkningen (16–84 år) att de diagnostiserats med depression minst en gång i livet. Av dessa har nästan var tredje fått diagnosen mer än en gång.

Figur 1 var femte person uppger att de fått diagnosen depression

Världshälsodagen infaller den 7 april varje år, och i år står depression i fokus. WHO betonar vikten av att våga prata om depression för att fler ska söka och få hjälp.

– Det är viktigt att minska stigmatisering kring psykisk ohälsa. Vi kan alla drabbas av depression och den som drabbas ska veta att det finns hjälp att få, säger Ida Erixon, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Fler kvinnor än män diagnostiseras med depression. Nästan var fjärde kvinna (24 procent) procent uppger sig ha blivit diagnostiserad med depression en eller flera gånger under sitt liv. Motsvarande andel för män är 13 procent.

Figur 2 2016 var depression dubbel så vanligt bland kvinnor

Depression är ett stort folkhälsoproblem, men depression går att förebygga och behandla genom olika insatser. I en översikt som Folkhälsomyndigheten sammanställt framkom att förebyggande insatser till föräldrar med depression kan minska risken att barnen själva ska utveckla depressiva symtom.

Även Folkhälsomyndighetens Utblick folkhälsa: Fysisk träning kan minska depression hos äldre visar att all form av regelbunden fysisk träning kan minska både upplevda depressiva symtom och diagnostiserad depression hos äldre.

Under året kommer Folkhälsomyndigheten fortsätta att utveckla kunskapen om vad som förebygger psykisk ohälsa. Myndigheten kommer också att göra fördjupade analyser på temat arbetsliv och psykiskt välbefinnande.

Läs mer

Läs mer om Folkhälsomyndighetens arbete med psykisk hälsa

Läs mer på Suicidprevention.se

Nationell statistik över psykisk hälsa

Kategori: Nyhet