Cannabis är den vanligaste illegala drog som används i världen och efterfrågan på behandlingsinsatser för problematiskt cannabisbruk ökar generellt i medel- och höginkomstländer. Forskningen om hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk är ett område under utveckling och sammantaget är kunskapen lägre än för alkohol- och tobaksområdena. Enligt WHO:s rapport visar dock flera studier på att hjärnan hos en ung människa är mer sårbar för cannabis än hos en vuxen. Forskning visar också på andra effekter av cannabisbruk så som försämrade kognitiva funktioner, beroendeutveckling och ökad risk för psykotiska symtom, till exempel schizofreni.

WHO-rapporten bygger på medverkan av ett stort antal forskare och experter. Folkhälsomyndigheten har inte vägt samman eller bedömt kvaliteten på de enskilda studier som ligger till grund för WHO-rapporten.

Folkhälsomyndigheten arbetar med narkotikafrågan ur ett folkhälsoperspektiv, för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och för att på sikt minska bruket och brukets negativa konsekvenser.

Läs faktabladet Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk

Kategori: Nyhet