De uppgifter som finns i faktabladet kommer i huvudsak från den årliga rapportering som myndigheten gör till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA.

Sammanställningen, som gäller år 2015, visar bland annat att:

  • De narkotikarelaterade dödsfallen har fortsatt att öka och majoriteten av dödsfallen var fortsatt opioidrelaterade. De flesta dödsfallen, för både kvinnor och män, var oavsiktliga förgiftningar, så kallade överdoser.
  • Cannabisanvändningen i befolkningen var fortsatt låg under 2015, sett ur ett europeiskt perspektiv, även om en ökning setts över de senaste 10 åren. Fler i yngre åldersgrupper (16-34 åringar) har använt cannabis än bland de äldre grupperna (35-64 åringar). Majoriteten av dem som använt cannabis de senaste 12 månaderna är män.
    Linjediagram över cannabisanvändningen i Sverige under de senaste 12 månaderna
  • 93 nya psykoaktiva substanser klassificerades som narkotika eller hälsofarlig vara av regeringen under 2015. Av de 36 substanser som klassificerades som narkotika var majoriteten i substansgrupperna katinoner (syntetiska varianter av khat) och fenetylaminer (substanser med amfetaminliknande eller hallucinogena effekter). Majoriteten av de 57 substanser som klassificerades som hälsofarlig vara var cannabinoider.

Rapporteringen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, Kriminalvården, Polismyndigheten, Nationellt Forensiskt Centrum, Socialstyrelsen, Tullverket, Brottsförebyggande rådet, Statens institutionsstyrelse samt Åklagarmyndigheten.

Folkhälsomyndigheten arbetar med narkotikafrågan ur ett folkhälsoperspektiv, för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och för att på sikt minska bruket och brukets negativa konsekvenser.

Läs mer

Läs faktabladet Den svenska narkotikasituationen 2015 – en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå (Länk borttagen 2019-04-12)

Läs mer om Folkhälsomyndigheten uppdrag inom området narkotika

Kategori: Nyhet