Det är Svensk Förening för Vårdhygien som har delat ut det årliga priset under Hygiendagarna i Västerås. Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.

Här följer 2017 års pristagare och motiveringar:

Lotta Johansson och Anna Blackwell hygienansvariga på Intensivvårdsavdelningen NÄL, NU sjukvården

Svenska hygienpriset 2017 går till Lotta Johansson och Anna Blackwell för deras pedagogiska arbete med patientsäkerhet genom kartläggning av bakterieförekomst i den patientnära vårdmiljön. Riktade utbildningsinsatser och upprepade uppföljningar har lett till förändrade städrutiner av känsliga tagytor och nya rutiner för inköp av produkter och material som används i den direkta vården.

Verksamhetsområde ortopedi vid Skånes universitetssjukhus

Svenska hygienpriset 2017 går till alla medarbetare på VO ortopedi slutenvård SUS för deras arbete med att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner i samband med användning av kateter á demeure (KAD). Genom att utarbeta och implementera en ny klinikgemensam rutin för behandling med KAD och prevention av blåsövertänjning har antalet vårdrelaterade infektioner minskat drastiskt.

Ulrika Grönlund Group Medical Quality Manager AniCura

Svenska hygienpriset 2017 går till veterinär Ulrika Grönlund för hennes mångsidiga och breda arbete för veterinär vårdhygien. Hon har genom sitt genuina kunnande och kompetens inom området vårdhygien och antibiotika spridit kunskap och dessutom varit ledande i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för infektionskontroll inom djursjukvården.

Priset delades ut av Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark Wisell.

Juryn består av sakkunniga i Svensk Förening för Vårdhygien: Fanny Bergman,
utredare/hygiensjuksköterska, Folkhälsomyndigheten; Pontus Lomvall,
sterilteknisk enhet SUS, Lund, Inger Spencer, hygienansvarig Folktandvården
Västra Götaland; Kerstin Vikman, kvalitetschef, Distriktsveterinärerna

Kategori: Nyhet