Antibiotikaresistens är ett stort och ökande problem globalt såväl som i Sverige, och det finns ett starkt samband mellan användning av antibiotika och utveckling av antibiotikaresistens. Antibiotika kan betraktas som en ändlig resurs och få nya antibiotikaklasser är under utveckling. Detta innebär att de antibiotika som finns måste användas på ett ansvarsfullt sätt och att det måste finnas tillgänglighet till både nya och gamla antibiotika som är av särskilt medicinskt värde.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag (S2015/05372/FS) att tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utreda tillgänglighet till antibiotika av särskilt medicinskt värde.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en modell för att bedöma vilka antibiotika som skulle kunna vara aktuella för särskilda åtgärder. I utredningen benämns dessa antibiotika av särskilt medicinskt värde, det vill säga antibiotika som bedöms som särskilt medicinskt värdefulla att säkerställa tillgången till, till exempel för behandling av svåra infektioner eller udda beredningsformer till barn. För att särskilda åtgärder ska vara aktuella ska det också bedömas finnas risk för otillräcklig tillgänglighet.

Myndigheten har också tillsammans med TLV tagit fram förslag till alternativa ersättningsmodeller, bland annat en modell som garanterar läkemedelsbolag en viss intäkt när de tar fram nya antibiotika. Modellen behöver dock testas i en pilotstudie, enligt förslaget. Vidare har vi även utrett modeller för lagerhållning och distribution. För en garanterad ersättning behöver företagets skyldigheter och åtaganden regleras i avtal. För äldre antibiotika som används inom sjukvården föreslår vi att landstingen och regionernas upphandlingar ska omfatta volymåtaganden och säkerhetslager.

Uppdraget har slutrapporterats till Socialdepartementet den 1 december 2017.

Läs mer

Tillgänglighet till antibiotika - rapport till regeringen

Kategori: Nyhet