I fyra faktablad presenterar Folkhälsomyndigheten utvecklingen av det lokala ANDT-förebyggande arbetet, inklusive tillsynsarbetet enligt alkohollagen och tobakslagen i Sverige.

Några av resultaten från faktabladen visar att:

  • Majoriteten av kommunerna deltog i länsstyrelsernas nätverk och upplevde ett stöd av dessa.
  • Andelen kommuner som hade samordnare för det ANDT-förebyggande arbetet ökade något under perioden 2011–2016.
  • Förutsättningarna för det förebyggande arbetet är bättre i kommuner som avsätter mer arbetstid för samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet.
  • Tillsynsbesöken av serveringstillstånd varierade över perioden, med en viss ökning 2011–2013 följt av en minskning de följande tre åren. Den största minskningen kan noteras för tillsynsbesök nattetid.
  • Tillsyn av rökförbudet på skolgårdar ökade varje år men tillsynsbesöken ligger fortfarande på låga nivåer i förhållande till antal skolor.
  • Stora kommuner, kommuner med hög mediannettoinkomst eller stor andel med längre utbildning har ofta bättre förutsättningar för det ANDT-förebyggande arbetet.

Faktabladen riktar sig till regionala och lokala ANDT-samordnare och tillsynshandläggare, politiker, beslutsfattare och andra som är intresserade av att följa upp det ANDT-förebyggande arbetet. Innehållet baseras på ett urval av data som Folkhälsomyndigheten varje år samlar in i en webbaserad undersökning, kallad Länsrapportens undersökning, som är riktad till samtliga länsstyrelser och kommuner.

Kommunala data från Länsrapportens undersökning kan hämtas i statistikverktyget Indikatorlabbet, som finns i Folkhälsomyndighetens ANDT-uppföljningssystem.

Läs faktabladen

Länsstyrelserna stödjer genomförandet av den nationella ANDT-politiken

Kommunala förutsättningar för det ANDT-förebyggande arbetet 2011–2016

ANDT-förebyggande aktiviteter i kommunerna 2011–2016

Skillnader mellan kommuner utifrån befolkningens storlek, utbildning och inkomst

Kategori: Nyhet