Världshälsoorganisationen (WHO) har som mål att mässling och röda hund ska elimineras, det vill säga att cirkulationen av virus upphör helt och att inga fler sjukdomsfall därmed inträffar. Genom att alla länder inkluderar vaccin mot mässling och röda hund i sina nationella vaccinationsprogram och bibehåller en hög vaccinationstäckning kan befolkningen få skydd mot sjukdomarna och elimineringsmålet nås.

- I Sverige infördes vaccinationer mot mässling och röda hund i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn på 1970-talet. Sedan slutet av 1980-talet sprids inte sjukdomarna längre tack vare att så många vaccineras. Sjukdomarna finns dock kvar i många andra länder, även inom Europa, säger Ann Lindstrand, chef för enheten för vaccinationsprogram vid Folkhälsomyndigheten.

Enstaka fall av mässling förekommer fortfarande i Sverige till följd av att personer smittats utomlands. Ibland orsakar dessa fall också mindre utbrott inom landet. En majoritet av dem som insjuknat under de senaste tio åren har varit vuxna personer.

Vaccination förordas oavsett ålder

I syfte att eliminera sjukdomarna förordar nu den skandinaviska verifikationskommittén, där experter från Sverige, Norge och Danmark ingår, att vaccinationer mot mässling och röda hund ska erbjudas till alla medborgare, oavsett ålder, som inte haft sjukdomarna eller vaccinerat sig. Enligt kommittén bör vaccinationerna vara lättillgängliga och kostnadsfria för den enskilde. Erbjudandet om vaccination föreslås gälla till dess att sjukdomarna har eliminerats från Europa.

- Att både barn och vuxna bör ha ett grundskydd mot mässling och röda hund är något som vi helt ställer oss bakom. I Sverige har vi goda system för att komplettera barns vaccinationer, men det är viktigt att även vuxna ser över sina vaccinationer, särskilt inför utlandsresor. Kostnaderna för vuxenvaccinationer kommer även fortsättningsvis vara upp till landstingen att besluta om, säger Ann Lindstrand.

Immunitetsluckor i befolkningen

I befolkningen finns det flera grupper som av olika skäl saknar immunitet mot mässling och röda hund och därmed riskerar att insjukna:

  • Personer födda i Sverige på 1960- och 1970-talen som inte insjuknade som barn och inte heller vaccinerades när vaccin mot mässling och röda hund introducerades i barnvaccinationsprogrammet.
  • Personer som invandrat till Sverige och varken har haft sjukdomen eller blivit vaccinerade.
  • Personer som av olika skäl har avstått från vaccination.

Se över grundskyddet inför utlandsresor

Risken att smittas med mässling och röda hund i Sverige är liten. Vid utlandsresor är risken att smittas högre, eftersom sjukdomarna fortfarande cirkulerar i många länder. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man, oberoende av ålder, ser över sitt vaccinationsskydd inför utlandsresor.

Läs kommitténs uttalande här. (PDF, 79 kB)

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund här.

Fakta: Mässling och röda hund

  • I Sverige infördes vaccinationer mot mässling och röda hund i vaccinationsprogrammet för barn på 1970-talet. År 1982 infördes kombinationsvaccinet (MPR) mot mässling, påssjuka och röda hund i ett två-dosschema.
  • Genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn vaccineras idag mer än 95 procent av barnen mot mässling och röda hund.
  • År 2016 rapporterades endast 3 fall av mässling och inga fall av röda hund. Mässlingsfallen hade alla smittats utomlands.

Fakta: Den skandinaviska verifikationskommittén (SVC)

  • För att säkerställa att arbetet för att eliminera mässling och röda hund är tillfredsställande kräver WHO av medlemsstaterna att en oberoende nationell kommitté granskar underlaget.
  • För att uppnå oberoende och ta vara på expertis har Sverige gått samman med Norge och Danmark och skapat en skandinavisk verifikationskommitté. Inom kommittén bedömer medlemmar från ett land underlaget från ett annat land.
  • Enligt WHO kan SVC-konceptet tjäna som en praktisk modell för arbetet i andra länder, t.ex. tysktalande länder i Europa.
  • Medlemmarna från Sverige i SVC är: Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi, Göteborgs universitet, Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare, Södersjukhuset, Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten, Ingrid Uhnoo, docent i infektionssjukdomar, Uppsala Universitet.
Kategori: Nyhet