Bild på pappa med baby i famnen

Foto: HK Andersson, Scandinav Bildbyrå.

Rotavirusinfektion är en mycket smittsam mag-tarminfektion som drabbar i princip alla barn i Sverige en eller flera gånger före fem års ålder. Den innebär en stor sjukdomsbörda för barnen, familjerna och sjukvården. Det finns vaccin som ger ett gott skydd mot rotavirusinfektion och som används i många länder världen över.

Folkhälsomyndigheten har bedömt om vaccinet mot rotavirusinfektion uppfyller de krav som ställs för att kunna ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Folkhälsomyndighetens bedömning utgår från smittskyddslagstiftningens kriterier för vaccinationsprogram. Den bygger också på kunskapsunderlag där 13 aspekter av vaccination mot rotavirusinfektion har bedömts, bland annat hur vanlig och allvarlig sjukdomen är, hur effektivt vaccinet är samt hälsoekonomiska och etiska aspekter.

Underlaget har varit ute på remiss och nästan alla som svarade var mycket positiva till allmän rotavirusvaccination av barn. Nu har beslutsunderlaget lämnats över till regeringen. Det är regeringen som fattar beslut om eventuellt införande i vaccinationsprogrammet.

Beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet

Fakta: Nationella vaccinationsprogram

  • Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram, för hela befolkningen, och särskilda vaccinationsprogram. De särskilda programmen omfattar definierade riskgrupper, det vill säga personer som har en ökad risk att smittas eller bli allvarligt sjuka om de smittas. Barnvaccinationsprogrammet är ett allmänt vaccinationsprogram.
  • Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram, utifrån underlag från Folkhälsomyndigheten.
  • Landsting och kommuner genomför och erbjuder vaccinationerna kostnadsfritt och registrerar vaccinationerna i det nationella vaccinationsregistret.
  • Vaccinationer som ingår i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds kostnadsfritt till alla barn i Sverige.

Läs mer

Bedömning av nya vaccinationer till nationella vaccinationsprogram

Frågor och svar om vaccination mot rotavirusinfektion

Rotavirusinfektion i Sverige (kunskapsunderlag)

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag rotavirusvaccination

Kategori: Nyhet