Psykisk ohälsa och suicid är stora utmaningar för samhället och innebär både mänskligt lidande och höga samhällskostnader. Arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa är angeläget och kräver insatser från flera olika samhällsaktörer.
Den ideella sektorns insatser på området är betydelsefulla.

– De ideella organisationernas roll är ofta att förstärka statens, landstingens och kommunernas insatser genom sitt stödjande arbete, exempelvis genom informationssatsningar. Vi vill med de här medlen stärka den ideella sektorns arbete och öka förutsättningarna för en god verksamhet, säger Elsa Rudsby Strandberg, projektledare på Folkhälsomyndigheten.

Alla rikstäckande organisationer som arbetar förebyggande eller främjande inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention kan ansöka om medel, så länge de uppfyller ansökningsvillkoren.

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 17 februari 2017. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas i början av april 2017. Upp till 15 miljoner kronor kommer att fördelas bland olika ideella organisationer.

Folkhälsomyndighetens uppdrag

Folkhälsomyndigheten arbetar för att stärka den psykiska hälsan i befolkningen och för att förebygga psykisk ohälsa och suicid. I arbetet ingår att verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete och för en nationell samordning. Läs mer om vårt arbete på området här.

Kategori: Nyhet